Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Novější 1 3 10 20 29

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!

Datum konání: 27. 3. 2020

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!

Celý dokument zde ke stažení

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti rodičů a dětí.

 1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na naší škole proběhne zápis do 1. tříd:

 1. dubna 2020 – 20. dubna 2020

1.2 Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky:

Podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky můžete jedním z následujících způsobů:

 1. a)do datové schránky školy(ID datové schránky: napmexc),
 2. b)e-mailem s uznávaným elektronickým podpisemna adresu: reditel@zs-liban.cz (nelze poslat prostý e-mail),
 3. c)poštou (na obálce musí být nejzazším datem podání datum: 20. 4. 2020),
 4. d)osobní podánív úřední dny a hodiny: (tuto variantu prosím volte jen v krajním případě)
 • PONDĚLÍ       8:00 – 14:00
 • STŘEDA         8:00 – 14:00

Formuláře žádostí k vyplnění najdete pod následujícími odkazy:

Formulář o přijetí, či formulář o odklad najdete v záložce ZÁPIS.

Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a zašlete jedním z výše uvedených způsobů do 20. dubna 2020. Na Vámi uvedený e-mail (případně telefon) Vám bude zasláno registrační číslo žádosti. Proto je nezbytné, abyste alespoň jeden z těchto kontaktů do žádosti uvedli. Nezapomeňte uvést kontakt na Vás do žádosti! Díky registračnímu číslu se totiž dozvíte, zda bylo Vaše dítě k základnímu vzdělávání v naší škole přijato či nikoli. Registrační číslo bude přiděleno jen žákům, kteří žádají o přijetí k základnímu vzdělávání. U žádostí o odklad se registrační číslo nepřiděluje.

1.3 Potřebné dokumenty:

K ověření náležitostí požadovaných správním řádem prosím pošlete spolu s žádostí i prostou kopii rodného listu dítěte. Kopie rodných listů budou po ukončení správního řízení skartovány. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila spolu s žádostí i kopii rozhodnutí opravňující dítě zastupovat.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

Zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se účastní děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce v době konání zápisu do 1. tříd. 

1.6 Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou.

PPP Jičín, Fortna 39, 506 01  Jičín

telefon: 493 533 505, 493 533 395, e-mail: info@pppjicin.cz

Rodiče, kteří žádají o odklad dítěte, přiloží k formuláři žádosti také oba doporučující dokumenty. Pokud jim nebyly dosud vystaveny, dodají je později a do školy doručí pouze žádost o odklad povinné školní docházky. Potřebné dokumenty však musí být doručeny nejpozději do začátku školního roku 2020/2021.

 1. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřena 1 třída s počtem 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno poštou, ale bude oznámeno následujícím způsobem:

 • zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí na vchodových dveřích do základní školy
 • na webových stránkách školy na záložce „Zápis do 1. tříd“ 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na čtvrtek 7. května 2020.

 1. Kritéria pro přijímání žáků

Naleznete v záložce ZÁPIS nebo dokument přímo zde

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

 1. Ostatní informace

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (podepsáním "Desatera pro rodiče").  Desatero obdržíte na první schůzce s vyučující – předpoklad je červen 2020.

Po skončení mimořádného opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, proběhne setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem apod. Rodiče dětí budou o termínu schůzky informováni prostřednictvím kontaktního e-mailu (telefonu).

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné v  úterý 5. května 2020 v době od 8:00 do 12:00 hod. v kanceláři hospodáře školy.

Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy

 


Publikováno včera v 16:26

Zadávání domácí práce

Datum konání: 23. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k mimořádné situaci, kdy je zakázána docházka žáků do školy, jsme připravili týdenní harmonogram domácí výuky. Každý pátek vyhodnotíme s učiteli postup v učivu a splnění zadané práce. V současné době je pro vás připravena 2. část na týden 23. - 27. 3. 2020. Minulý týden ještě někteří žáci neodevzdali! Žádáme vás o svědomitý přístup, komunikaci a reakce na maily jednotlivých učitelů ( stačí např. "splněno"), abychom mohli navázat na další učivo. Přejeme vám pevné zdraví, to je přednější.

vedení školy


Publikováno 20. 3. 2020 13:48

Zápis do 1. A 2020

Vzhledem k současné situaci s největší pravděpodobností bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonného zástupce ve škole. Bližší informace zveřejníme příští týden.


Publikováno 20. 3. 2020 13:35

uzavření sportovišť

Datum konání: 13. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Z důvodu uzavření školy a sportovišť se ruší do odvolání pronájem tělocvičny pro sportovní kluby a ostatní zájemce.


Publikováno 13. 3. 2020 9:00

doporučené adresy na on-line studium

Datum konání: 12. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Výuka on-line

Odkazy na stránky, kde se zabývají on-line výukou

www.vcelka.cz (1. stupeň)

www.skolakov.eu (1. stupeň)

www.praviposne.cz (1.+ 2. stupeň)

www.kaminet.cz (1.+ 2. stupeň)

www.tridaumufa.cz (1. stupeň)

www.onlinecviceni.cz (1.+ 2. stupeň)

www.scio.cz (řada testů)

www.kalibro.cz(řada testů)

 

http://matyskova-matematika.cz

https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/03/aktualni-tema-vyuka-on-line.html


Publikováno 12. 3. 2020 11:53

úkoly + OCR

Datum konání: 12. 3. 2020 - 20. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

nastala velmi zvláštní situace, která je neobvyklá jak pro vás, tak pro nás.  Je třeba respektovat dění kolem nás a udělat vše pro to, aby se vše zlepšilo a brzy vrátilo do normálu.
Naší snahou a cílem je pokračovat ve vzdělávání našich žáků a vašich dětí. Je zcela pochopitelné, že ne vše bude snadné, ne všichni budou mít snadný přístup k materiálům. Jiná možnost však v tuto chvíli není, proto vás všechny prosíme o spolupráci a trpělivost.

Třídní učitelé budou po celou dobu vyučovací odluky shromažďovat práci a úkoly od ostatních vyučujících a následně vše pošlou e-mailem a zároveň i přes KOMENS v bakalářích. Každý z vyučujících si sám zvolí způsob, jak zadanou práci zkontrolovat. 

Rodiče dětí do 10 let mohou v souvislosti s uzavřením školy využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům vydá škola. Ta bude pro rodiče otevřena a potvrzení vydá hospodářka školy Jana Komárková. Potvrzení budeme vydávat v kanceláři v čase 7,30 – 14,00 (případně po telefonické domluvě i jindy). Formuláře máme k dispozici. Připravte si rodné číslo dítěte, na které budete chtít uplatnit OČR. Urychlíte tak vyřízení žádosti.

Děkujeme a vzájemně si přejme, ať se situace co nejdříve vyřeší k naší i vaší spokojenosti.

O zrušení tohoto opatření vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy (www.zs-liban.cz) a na facebooku školy.

 

S úctou
vaše ZŠ a MŠ Libáň


Publikováno 12. 3. 2020 9:28

Samostudium

Datum konání: 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020

Samostudium a úkoly pro žáky bude vkládat třídní učitel do bakalářů na komens a do jednotlivých mailů, které na žáky, či rodiče má.První vklad zítra 12. 3. s prací do pátku 20. 3. 2020.


Publikováno 11. 3. 2020 10:25

maily třídním učitelům

Datum konání: 11. 3. 2020 - 13. 3. 2020

Žádáme rodiče i žáky, aby poslali svým třídním učitelům aktuální maily, na které jim budou moci posílat úkoly a samostudium. 


Publikováno 11. 3. 2020 10:16

Rozhodnutí o uzavření školy

Datum konání: 11. 3. 2020

Mimořádná zpráva

Nařízení ministra zdravotnictví - od středy 11. března 2020 se zavírají do odvolání všechny základní a střední školy. Zakazují se všechny hromadné akce nad 100 lidí.

O zrušení tohoto opatření Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek naší školy (www.zs-liban.cz) a na facebooku školy. 

Mimořádné opatření!!!


Publikováno 10. 3. 2020 12:13

Mimořádná opatření - Koronavirus

Datum konání: 9. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky (1).pdf


Publikováno 9. 3. 2020 11:25

Novější 1 3 10 20 29

Aktuality SRPLŠ

25. 6. Tajný výlet

Jídelníček MŠ

Důležité info ZŠ

Aktuality ZŠ

Rozvrh hodin

1.
 07:45 - 08:30 
2.  08:40 - 09:25 
3.
 09:40 - 10:25 
4.
 10:35 - 11:20 
5.
 11:30 - 12:15 
6.
 12:25 - 13:10 
7.
 13:15 - 14:00 
8.
 14:05 - 14:50 
9.  14:55 - 15:40