Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
28
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
29
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
30
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
31
Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2024/2025
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
1
FOERSTROVY OSENICE 2024
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
2
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
3
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
4
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Den dětí ve školce
5
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
6
Zahradní slavnost
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
7
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
8
Dětský den
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
9
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
10
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
11
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
12
Fond žáka - číslo účtu
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Fotografování dětí na závěr školního roku
13
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáků
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
14
2. Cukrovarské slavnosti
Setkání absolventů
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
15
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
16
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
17
Provoz školní jídelny
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
18
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
19
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Slavnostní rozloučení s předškoláky
20
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
21
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
22
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
23
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
24
Odpolední výuka od 24.6.2024 odpadá
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
25
Odpolední výuka od 24.6.2024 odpadá
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 1.9.2024
26
Odpolední výuka od 24.6.2024 odpadá
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
27
Odpolední výuka od 24.6.2024 odpadá
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
28
Odpolední výuka od 24.6.2024 odpadá
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
29
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
30
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Vnitřní řád školní jídelny ZŠ

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ

Č. j.: ZSLi- 616/2024

Vypracován podle:

- školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES):

- č. 178/2002 obecné zásada požadavky potravinového práva

- č. 852/2004 o hygieně potravin

- č. 853/2004 o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu

- č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

- č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebiteli

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Libáň ( dále jen ŠJ ), Školní 11, zajišťuje stravování pro žáky ZŠ (oběd ) a děti MŠ ( přesnídávka, oběd, svačina ), pedagogické i nepedagogické zaměstnance ( oběd ) a doplňkovou činnost ( oběd ). Dietní stravování neposkytujeme.

 

Vedoucí ŠJ: Lenka Šťastná

Hlavní kuchařka: Jaroslava Pokorná

 

Provoz ŠJ a výdejní doby stravy:

- Provozní doba schválená vedením školy je trvale vyvěšena na nástěnkách, internetu a u kanceláře ŠJ. O případných změnách bude strávník vždy informován.

 

- pitný režim v MŠ je celodenní

- přesnídávka MŠ 9:00 hod. - 9:15 hod.

- oběd MŠ 11:15 hod. - 12:00 hod.

- svačina MŠ 14:00 hod. - 14:15 hod.

- oběd ZŠ 11:05 hod. - 13:30 hod.

- výdej do jídlonosičů ( rodiče ) 10:40 hod. - 11:00 hod.

- výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky 10:55 hod. - 11:15 hod.

 

Po ukončení výdejní doby dané stravy ( přesnídávka, oběd, svačina ) dochází k okamžité likvidaci nevydané stravy dle platných hygienických předpisů.

 

Přihláška ke stravě:

- Přihlášku ke stravování strávník obdrží během měsíce června a během června zpět odevzdá. Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování, a to na dobu určitou od 1.9. do 30.6. daného roku. Jakoukoliv změnu ( ukončení stravování, změna stravovacích návyků, odchod ze školy, platební údaje, atd.. ) je strávník povinen neprodleně nahlásit v kanceláři ŠJ.

- Přihláška ke stravě může proběhnout i během školního roku po vyplnění a odevzdání Přihlášky ke stravování

 

Přihlašování a odhlašování stravy:

- strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení

- strava se odhlašuje vždy den předem do 13hod.

- odhláška na pondělí musí proběhnout nejpozději v pátek

- pouze v případě nemoci je možné stravu po domluvě odhlásit do 7:00 hod daného dne ( z jiných důvodů není možné odhlášku akceptovat )

- svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny pro všechny strávníky ZŠ. Pro děti MŠ je provoz o prázdninách zajištěn. Pokud dítě nebude MŠ v době prázdnin navštěvovat je povinností rodiče či zákonného zástupce dítě řádně a včas odhlásit

- první den neplánované nepřítomnosti je možné stravu odebrat do jídlonosiče ve školní jídelně ( 10:40 – 11:00 ) za původní cenu dle vyhlášky 107/2005 Sb., § 4 odst. 9 školského zákona č. 561/2004 Sb., § 119.

- druhý a další dny neplánované nepřítomnosti žák nárok na dotované stravné nemá, stravu odebrat nemůže a je povinný se odhlásit

- rodiče se zavazují svým podpisem v přihlášce ke stravování řádně odhlašovat své dítě z obědů

- v případě akcí pořádaných školou ( sportovní akce, výlety, divadla, atd. ) jsou učitelé povinni dodat vedoucí ŠJ alespoň 2 dny předem seznam dětí, kteří se této akce účastní a nemohou se tak dostavit v určenou dobu ke stravování. V takovém případě proběhne hromadná odhláška.

 

V případě, že žák v době od 2. dne nepřítomnosti ve škole bude chtít nadále odebírat obědy, musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ a bude mu dopočítána provozní režie 12Kč a mzdová režie 20Kč

 

Odhlašování probíhá pouze:

- osobně v kanceláři ŠJ

- telefonicky na čísle: školní jídelna 491 114 340

školka výdejna 491 114 362

- sms : 737 375 834

- e-mailem: jidelnazsliban@centrum.cz

- neodhlášenou stravu je možné si vyzvednout do jídlonosiče od 10:40 do 11:00 hod.

- z hygienických a bezpečnostních důvodů nebude jídlo vydáváno do nádob znečištěných a skleněných – strava je vydávána pouze do jídlonosiče ( nikoliv do misek různého typu atd. )

- z hygienických a časových důvodů není možné vyžadovat stravu do jídlonosiče během výdeje

 

Platba v hotovosti:

- Strava se platí zálohově vždy na následující měsíc, vzniklé přeplatky se převádějí do dalšího měsíce a platba je o to snížena. Platbu je možné provádět každý den od 7:00hod do 11:00hod, nejpozději do 30. dne v měsíci na měsíc následující. Strávník si sám kontroluje zaplacené stravné při obdržení dokladu o zaplacení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Platba trvalým příkazem:

- Hradí se zálohově nejpozději do 20. dne v měsíci na celý měsíc následující. Platba se provádí za každé dítě zvlášť. Rodič zodpovídá za správně uvedené údaje!

Při placení z účtu požádejte pobočku svého peněžního ústavu o založení trvalého příkazu s termínem splatnosti k 20. dni v měsíci a zvolte částku, která odpovídá kategorii vašeho dítěte.

 

Čú.: 1163819349 / 0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Specifický symbol ZŠ: 555

Specifický symbol MŠ: 777

Zpráva pro příjemce: celé jméno dítěte

 

Po zaplacení má strávník povinnost vyzvednout si v kanceláři ŠJ stravenky na daný měsíc, které si řádně podepíše a datumově odevzdává u výdejního okénka paní kuchařce.

V případě, že strávník stravenku na daný den zapomene či ztratí, je povinen si v kanceláři ŠJ vyzvednout stravenku náhradní.

Pokud nebude stravné včas zaplaceno, nebudou strávníkovi obědy načteny a stravenky mu nebudou vydány. Nebude možné strávníkovi oběd vydat.

 

První platba za stravné v daném roce musí být připsána do 20. srpna a poslední platba v daném roce probíhá do 20. května.

Vyúčtování případných přeplatků nebo nedoplatků bude provedeno na konci školního roku při úplném ukončení stravování.

 

Ceny stravného:

- Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém dosáhnou výše uvedeného roku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září do 31. srpna. Dle vyhlášky 107/2005 sb., § 4 o rozsahu služeb školního stravování.

 

Sazby stravného ZŠ Vyhl. č. 107/2005 Sb., příloha č. 2, rozlišuje kategorie strávníků podle věku, kterého žák dosáhne ve školním roce tj. od 1. 9. do 31. 8.

Záloha činí:

žáci kategorie 7 – 10 let oběd 30,- Kč 600,- Kč / měsíc

 

žáci kategorie 11 – 14 let oběd 32,- Kč 640,- Kč / měsíc

 

žáci kategorie 15 a více let oběd 34,- Kč 680,- Kč / měsíc

 

kategorie zaměstnanci oběd 19,- Kč

 

kategorie cizí strávníci oběd 72,- Kč (provozní režie 12Kč + mzdová režie 25Kč )

 

 

Ceny stravného MŠ:

 

děti kategorie 3 – 6 let přesnídávka 8,- Kč

 

oběd 27,- Kč

 

svačina 8,- Kč

 

děti kategorie 7 let přesnídávka 9,- Kč

 

oběd 29,- Kč

 

svačina 8,- Kč

Záloha činí:

Kategorie 3 – 6 let:

 

Přesnídávka + oběd + svačina 860,- Kč / měsíc

Přesnídávka + oběd 660,- Kč / měsíc

 

Děti s odkladem školní docházky:

 

Přesnídávka + oběd + svačina 920,- Kč / měsíc

 

 

Celodenní pitný režim je zajištěn dle vyhlášky č. 107/2005 sb., a v ceně je již zahrnut.

 

Sazby stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku změn cen dodavatelů.

 

Jídelní lístek:

- Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy.

- Dodržování spotřebního koše a nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ČR.

- Obsahuje informace o alergenech.

- Je vyvěšen na webových stránkách školy, na nástěnkách před kanceláří ŠJ, před budovou školy, na nástěnce v MŠ.

- Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku, uvedena na internetu a oznámena strávníkům.

- veškeré připomínky týkající se stravy mohou strávnici, rodiče, kdykoliv řešit s vedoucí ŠJ

Informace o vahách masa:

- Váha syrového masa na oběd (před tepelným zpracováním) je stanovena podle stravovacích norem a receptur podle vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kategorie strávníků 3 – 6 let 50 g syrového masa

 

7 – 10 let 70 g = // =

 

11 – 14 let 80 g = // =

 

15 a více 90 g = // =

 

zaměstnanci a cizí 100g = // =

 

Maso po kuchyňské úpravě váží o cca 30 – 40 % méně než syrové v závislosti na úpravě masa (vařené nebo pečené, dušené).

 

Jakákoliv zdravotní omezení ve stravování řeší rodič nebo zákonný zástupce přímo s vedoucí ŠJ, které dokládá lékařskou zprávou.

Dietní stravování se ve školní jídelně nepřipravuje.

 

Stravování zaměstnanců:

- podle vyhl. č. 165/2021 Sb. § 3 odst. 4, poskytuje organizace zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny

- v případě nemoci, dovolené, služební cesty, samostudiu, aj., nemá zaměstnanec ZŠ a MŠ nárok na stravu za sníženou cenu. Zaměstnanec nemá nárok na dotovanou cenu stravy již od prvního dne nemoci, proto ho lze odhlásit do 7:00 hodin ráno. Zaměstnanec, který opouští pracoviště ( po odpracovaní 3 hodin ) před dobou výdeje, může stravu odebrat do jídlonosiče.

- zaměstnanec je povinen si stravu řádně a včas odhlašovat

Pokud si stravu neodhlásí, bude mu účtována plná cena stravného, včetně režijních nákladů.

 

Stravování pro cizí strávníky:

- ŠJ v rámci doplňkové činnosti umožňuje stravování cizím strávníkům.

- Stravu je možné odebírat pouze do jídlonosičů, které jsou řádně podepsané.

- Z hygienických a bezpečnostních důvodů není možné vydávat stravu do znečištěných jídlonosičů a skleněných nádob.

- Výdej pro doplňkovou činnost probíhá od 10:50 hod. - 11:15hod v místě tomu určeném.

- Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy pouze do doby, než jej vydá do jídlonosiče.

- Podle hygienických norem je jídlo uvařené ve školní jídelně určeno ke přímé spotřebě a dále se neuchovává.

- Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

- Cena stravného se může změnit dle výpočtu věcné a mzdové režie a nákladů na potraviny.

- Výpočet a případná úprava ceny se provádí každoročně. Strávník je o změně ceny neprodleně informován.

- Případné ukončení stravování hlásí strávník vedoucí ŠJ.

 

Pokyny pro strávníky:

-Žáci vstupují do jídelny řádně přezutí a bez školních tašek. K tomu účelu jsou určeny šatny. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují. Dohled nad nezletilými žáky zajišťuje učitelský dozor. Rozvrh dozoru je vyvěšen u ŠJ. Strávníci dbají na kulturu stravování, dodržují řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí ŠJ a pověřených osob vykonávajících dozor. Strávníci k odběru oběda používají podnosy. U výdejního okénka se o zaplaceném a přihlášeném obědě prokazují stravenkou , odnesou si jídlo včetně nabrané polévky, které zkonzumují u stolu. Použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí. Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny ( talíře, příbory, sklenice, židle atd. ). Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití nápoje či jídla nahlásí strávník tuto skutečnost pověřenému zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid. Za škodu ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada. Strávník má možnost několika přídavků (mimo masa). Doplněk oběda -ovoce, zelenina, moučník, které strávník již nemůže zkonzumovat v jídelně, může odnést z jídelny pod podmínkou, že ho nebude úmyslně pohazovat v prostorách a okolí školy.

Strávníci jsou povinni chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. V případě opětovného porušování řádu školní jídelny může být žák ze školního stravování vyloučen (zákon 561/2004 Sb., § 3).

- Technické, hygienické a provozní připomínky, úraz nebo nevolnost hlásí strávník vedoucí ŠJ , učiteli, kuchařkám.

- Během výdeje stravy pro žáky ZŠ a děti MŠ je zakázán vstup rodičů a zákonných zástupců do jídelny.

- ŠJ nenese odpovědnost za to, jestli žáci zaplacenou stravu skutečně odebrali.

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, zákonní zástupci a zaměstnanci seznámeni vyvěšením řádu na nástěnce před kanceláří ŠJ, na nástěnce ve vestibulu MŠ a na webových stránkách školy. Seznámení s řádem školní jídelny také potvrzuje strávník, rodič nebo zákonný zástupce svým podpisem na Přihlášce ke stravování.

 

Vedení školy zaměstnance seznámilo se směrnicí o závodním stravování na provozní poradě.

 

Tento řád školní jídelny nabývá platnosti dne 14. 5. 2024 a nahrazuje vnitřní řád ze dne 1. 9. 2020

 

 

 

Vypracovala: Lenka Šťastná, vedoucí ŠJ Schválila: Mgr. Kateřina Janoušková, ředitelka školy